Souhlas se zpracováním osobních údajů

Document Manager

Společnost
Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.,

se sídlem
Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.,

IČO: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.,
DIČ: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text., vložka Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.,

zastoupená jednatelem společnosti
Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

(dále jen „Zákazník“)

uděluje

společnosti Cloudaper s. r. o., se sídlem Ve Smečkách 1408/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 04250494, DIČ: CZ04250494, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 244622 (dále jen „Cloudaper“ nebo „Poskytovatel“)

následující Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytovaných Zákazníkem Poskytovateli v souvislosti s užíváním služby Document Manager (dále jen „Služba“).

Osobní údaje zákazníka

 1. Poskytovatel nakládá s osobními údaji Zákazníků v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 2. Veškeré osobní údaje jsou Poskytovatelem od Zákazníka a od uživatele Zákazníka sbírány a zpracovány pro účely zajištění fungování Služby, zvýšení kvality Služby a pro marketingové a obchodní účely Poskytovatele. Jedná se o následující údaje: jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště či sídla, e-mail, telefonní číslo, bankovní spojení, IP adresa, informace o chování a používání Služby (dále jen „Osobní údaje“).

 3. Osobní údaje budou zpracovány automaticky či manuálně pouze Poskytovatelem v rozsahu nezbytném pro účely specifikované v odst. 1.2 tohoto článku.

 4. Poskytovatel se zavazuje, že informace, které o sobě a o uživatelích Služby Zákazník při uzavření Smlouvy s Poskytovatelem uvedl, neposkytne třetí osobě, pokud dále není stanoveno jinak. Osobní údaje mohou být poskytovány spolupracujícím třetím stranám pouze v případě, že je to nezbytné pro poskytnutí Služby Zákazníkovi nebo pokud je tak stanoveno ve Všeobecných obchodních podmínkách služby Document Manager, se kterými se Zákazník seznámil.

 5. Osobní údaje jsou uchovávány v systémech Poskytovatele po dobu 10 let od ukončení obchodního vztahu Poskytovatele a Zákazníka. Po uplynutí této doby Poskytovatel uchovává pouze data nezbytná pro plnění zákonných povinností Poskytovatele.

  Souhlas se zpracováním osobních údajů zákazníka

 6. Zákazník souhlasí s tím, že jeho Osobní údaje budou Poskytovatelem zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to k výše vymezeným účelům. Zákazník souhlasí s tím, že prostřednictvím poskytnutých kontaktních údajů ho Poskytovatel bude oslovovat s další nabídkou služeb.

 7. Zákazník je oprávněn k přístupu k poskytnutým Osobním údajům a případně k opravě těchto údajů.

 8. Zákazník tímto dále uděluje souhlas k zasílání obchodních nabídek Poskytovatele ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, na e-mailovou adresu, kterou uvede jako svoji kontaktní v Zákaznické smlouvě, a na e-mailové adresy uživatelů Zákazníka.

 9. Zákazník může tento souhlas kdykoliv písemně odvolat.

V Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. dne Klikněte nebo klepněte sem a zadejte datum.

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

jednatel Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

Zákazník