Všeobecné obchodní podmínky

Document Manager

Úvodní ustanovení

 1. Všeobecná ustanovení. Poskytování služby „Document Manager“ je upraveno smlouvou (dále jen „Smlouva") uzavřenou mezi společností Cloudaper s. r. o., se sídlem Ve Smečkách 1408/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 04250494, DIČ: CZ04250494, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 244622 (dále jen „Cloudaper“ nebo „Poskytovatel”), která poskytuje služby, a právnickou nebo fyzickou osobou či jakýmkoliv jiným veřejnoprávním či soukromoprávním subjektem (dále jen „Zákazník”); Poskytovatel a Zákazník jsou společně definovány jako „Smluvní strany”.

 2. Smlouva. Smlouva sestává z těchto všeobecných podmínek poskytování Služby (dále jen „Podmínky") a dalších, níže uvedených dokumentů, které jsou (pro všechny zákonem stanovené účely) její nedílnou a nezbytnou součástí. Pokud není dále stanoveno jinak, aplikační přednost před ostatními dokumenty tvořícími Smlouvu má Zákaznická smlouva. Smlouvu mezi Poskytovatelem a Zákazníkem v souhrnu tvoří následující dokumenty:

  • Všeobecné obchodní podmínky služby Document Manager

  • Smlouva o poskytování služby Document Manager
   (dále jen „Zákaznická smlouva“)

  • Přehled a specifikace Služeb

  • Souhlas se zpracováním osobních údajů

  • Zásady přijatelného užití

  • Ceník

  • Smlouva o dílo a licenční smlouva – tvoří součást Smlouvy, pokud Zákazník pořádá o vytvoření software na míru potřebám Zákazníka.

 3. Pojmy. Pro účely Smlouvy mají níže uvedené pojmy následující význam:

  1. „***Poskytovatel***” Služeb na Serveru je společnost Cloudaper
    s. r. o., se sídlem Ve Smečkách 1408/4, Nové Město, 110 00 Praha
    1, IČO: 04250494, DIČ: CZ04250494, zapsaná v obchodním rejstříku
    vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 244622,
    jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
  
  2. „***Zákazník***” je fyzická či právnická osoba, která užívá
    Služeb Poskytovatele, Zákazníkem se rozumí i zaměstnanci
    a externí spolupracovníci Zákazníka, kterým Zákazník zřídí ke
    Službě přístup, konkrétní počet uživatelů Služby je vymezen
    v Přehledu a specifikaci Služeb.
  
  3. „***Zákaznický účet***“ je účet, prostřednictvím něhož má
    Zákazník přístup ke Službě. Poskytovatel zřídí Zákazníkovi jeden
    či více Zákaznických účtů (též jako místnost) dle Přehledu
    a specifikace služeb.
  
  4. „***Uživatelský účet***” představuje účet pro práci se Službou
    zřízený Zákazníkem fyzickým osobám.
  
  5. „***Server***” je soubor hardwaru, softwaru a služeb třetích
    stran nebo Poskytovatele, na němž je uložen Zákaznický obsah či
    jeho zálohy.
  
  6. „***Software***“ je jakýkoliv software vytvořený Poskytovatelem,
    který je vymezen v Zákaznické smlouvě a k jehož užití
    Poskytovatel poskytuje Zákazníkovi licenci dle těchto Podmínek.
  
  7. „***Služba***” představuje soubor služeb poskytovaných
    Poskytovatelem Zákazníkovi spočívajících zejména v organizaci
    a ukládání souborů a informací poskytnutých Zákazníkem; Službou
    se rozumí soubor aplikací, webového rozhraní a dalšího funkčně
    nebo technicky souvisejícího hardware a software sloužící pro
    zajištění přístupu ke Službě ze strany Zákazníků a poskytování
    Služby, a to zejména prostřednictvím domény documentmanager.cz.
    Jednotlivé Služby jsou specifikovány v Přehledu a specifikaci
    Služeb.
  
  8. „***Cena za Služby***“ je cena za jednotlivé dílčí Služby
    stanovená v Ceníku.
  
  9. „***Dokumenty***” představují digitalizované (např. oskenované)
    i elektronické dokumenty listinného charakteru umístěné
    Zákazníkem na Server prostřednictvím Uživatelských účtů
    Zákazníka či jinak.
  
  10. „***Datové zprávy***“ představují přijaté i odeslané datové
    zprávy z Informačního systému datových schránek.
  
  11. „***Zákaznický obsah***” představuje veškeré informace a data
    Zákazníkem uložené či jinak zaslané nebo umístěné na Server,
    a to především ve formě Dokumentů, ale i údajů a dat zadaných
    Zákazníkem za účelem organizace Dokumentů (metadata)
    i souvisejících aplikačních dat.
  
  12. „***Deaktivace Služby***“ představuje dočasné zastavení
    funkčnosti jedné nebo více dílčích Služeb pro Zákazníka.
  
  13. „***Obnovení Služby***“ znamená obnovení funkčnosti jedné nebo
    více dílčích Služeb po Deaktivaci Služby.
  
  14. „***Důvěrné informace***“ znamenají (i.) informace týkající se
    Poskytovatele nebo stanovené či klasifikované Poskytovatelem
    jako vyhrazené a/nebo důvěrné a které byly poskytnuty
    Zákazníkovi v souvislosti se Smlouvou, a/nebo (ii.) informace
    týkající se Poskytovatele, které by byly svou povahou, obsahem
    nebo okolnostmi normálně považovány za důvěrné. Za důvěrné
    informace Poskytovatele se považují zejména (nikoliv však
    výlučně a pouze) všechny informace a údaje o činnostech,
    parametrech, konfiguracích a technických informacích týkajících
    se Služby, cenové nabídky či plány vývoje Služby. Za Důvěrné
    informace se pro účely Smlouvy považují všechny informace, které
    nelze získat z veřejně přístupných zdrojů a o kterých se
    z povahy věci dá předpokládat, že nejsou veřejně přístupné,
    a dále všechny informace, které jsou Poskytovatelem jako
    důvěrné, resp. jako obchodní tajemství prokazatelně označeny.
  
  15. „***Incident***“ znamená neplánované přerušení Služby nebo
    omezení kvality Služby.
  
  16. „***Požadavek***“ znamená požadavek na poskytnutí Servisu ze
    strany Zákazníka v případě Incidentu. Požadavky Zákazníka se
    dělí dle závažnosti, v případě pochybností, do které ze skupin
    vznesený požadavek spadá, platí, že spadá do skupiny s nižší
    důležitostí, a to následujícím způsobem:
  
    1. **Požadavek kritické priority.** Závada Služby, při níž
      Služba není použitelná ve svých základních funkcích. Není
      možné pokračovat ve standardním způsobu užívání Služby,
      neexistuje náhradní způsob užívání Software (dále jen „***PP
      1***“).
  
    2. **Požadavek vysoké priority.** Závada Software, která
      omezuje běžný provoz Služby, nastalou situaci však lze řešit
      nebo zmírnit dostupným náhradním způsobem (dále jen „***PP
      2***“).
  
    3. **Požadavek střední priority.** Závada, která svým
      charakterem neovlivňuje významným způsobem běžný provoz
      Služby a nepoškozuje Dokumenty (dále jen „***PP 3***“).
  
    4. **Požadavek nízké priority.** Požadavek bez vlivu na
      funkčnost Služby, např. nezásadní změny kosmetického
      charakteru (dále jen „***PP 4***“).
  
  17. „***Servisní podpora***“ znamená zajištění provozu Služby ze
    strany Poskytovatele včetně průběžné a preventivní správy Služby
    a lokalizace a vyřešení případných Incidentů. Servis je
    poskytován v rámci poskytovaných Služeb.
  
  18. „***Omezený režim***“ znamená režim Služby, v němž je možné
    Dokumenty umístěné ve Službě pouze číst, v daném režimu nelze do
    Služby umisťovat Dokumenty, ani využívat jiné funkce Služby.
  
  19. „***Pracovní doba Poskytovatele***“ znamená časový úsek
    v pondělí až pátek, pokud jsou pracovními dny České republiky,
    v čase od 09:00 do 17:00.
  
  20. „***Vyšší moc***“ je jakákoli nepředvídatelná výjimečná situace
    či událost mimo kontrolu Smluvních stran, jež kterékoli z nich
    brání v plnění jakýchkoli jejích závazků vyplývajících ze
    Smlouvy, nebyla zapříčiněna chybou nebo nedbalostí na jejich
    straně a prokáže se, že ji nelze překonat ani s vynaložením
    veškeré řádné péče.
  
  21. „***Oznámení***“ znamenají oznámení, žádosti, vyhotovení
    výpovědi či odstoupení od Smlouvy či jiná sdělení Smluvních
    stran dle Smlouvy.
  
  22. „***Kontaktní údaje***“ jsou kontaktní údaje Zákazníka
    i Poskytovatele a kontaktní údaje k hlášení požadavků na
    poskytnutí Servisní podpory uvedené v Zákaznické smlouvě.
  
  23. „***Občanský zákoník***“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský
    zákoník, v platném a účinném znění.
  
  24. „***Programové produkty třetích stran***“ znamenají zejména
    následující služby:
  
    1. **Amazon AWS** je provozován společností *Amazon Web
      Services, Inc.* Poskytovatel využívá konkrétně zejména
      služby Elastic Compute Cloud (EC2), Simple Storage Service
      (S3) a Relational Database Service (RDS), jejichž podmínky
      jsou k dispozici na webových stránkách
      [aws.amazon.com](https://aws.amazon.com/).
  
    2. **Mailgun** je provozován společností *Mailgun, LLC*.
      Podmínky služby jsou k dispozici na webových stránkách
      [mailgun.com](http://www.mailgun.com/).
  
    3. **Informační systém datových schránek** je služba
      provozovaná státním podnikem *Česká pošta, s. p.*, se sídlem
      Politických vězňů 909/4, Praha 1, IČO: 47114983;
      Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, 170
      34 Praha 7. Podmínky služby jsou k dispozici na webových
      stránkách
      [datoveschranky.info](https://www.datoveschranky.info/);
      zákonný rámec datových schránek je upraven v zákoně
      č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované
      konverzi dokumentů.
  

  Poskytované služby

 4. Poskytovatel umožňuje Zákazníkovi prostřednictvím sítě Internet využívat v rámci služby Document Manager dílčí Služby, jejichž technické parametry a funkcionality jsou v podrobnostech specifikovány v Přehledu a specifikaci Služeb.

  Podmínky související s programovými produkty třetích stran

 5. Vzhledem k tomu, že jsou součástí Služby Programové produkty třetích stran, je Zákazník povinen zajistit, aby programové produkty byly používány v souladu s licenčními a obchodními podmínkami třetích stran. Zákazník prohlašuje, že se seznámil s podmínkami služeb poskytovaných třetími osobami, zcela jim rozumí a zavazuje se je při trvání smluvního vztahu s Poskytovatelem bez výhrad dodržovat.

 6. Smlouva je uzavřena ve vztahu ke Službám, při nichž jsou Zákazníkem využívány Programové produkty třetích stran, ve smyslu § 1767 Občanského zákoníku ve prospěch této třetí strany v tom smyslu, že Poskytovatel je oprávněn ověřovat a vynucovat plnění podmínek Programových produktů třetích stran po Zákazníkovi.

 7. V případě zájmu Zákazníka a v souladu s rozsahem odebírané Služby, Zákazník si může v rámci Služeb zřídit funkci stahování Datových zpráv z aktivní datové schránky Zákazníka. Funkci stahování Datových zpráv z aktivní datové schránky Zákazníka může Zákazník kdykoliv zrušit.

  1. Zákazník bere na vědomí, že stažením Datové zprávy z datové
    schránky Zákazníka dojde k doručení Datové zprávy ve smyslu ust.
    § 17 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech
    a autorizované konverzi dokumentů. Zákazník rovněž bere na
    vědomí, že stažením Datových zpráv se i Datové zprávy, u nichž
    je zakázáno náhradní doručení, považují za doručené. Zákazník
    prohlašuje, že jsou mu známy právní důsledky spojené s doručením
    Datové zprávy do datové schránky vyplývající ze zákonných norem
    a odpovědnost za příjem Datových zpráv nepřenáší na
    Poskytovatele.
  
  2. Zákazník bere na vědomí, že Služba nenahrazuje jeho povinnosti
    pravidelně se přihlašovat a seznamovat se s doručenými Datovými
    zprávami a jejich obsahem. Nelze vyloučit, že některé Datové
    zprávy nebudou řádně doručeny a Zákazník tyto Datové zprávy
    (a to i z důvodu nesprávného nastavení funkcionalit Služby nebo
    nesprávného nastavení v klientském portálu datových schránek)
    nenalezne v uživatelském prostředí Služby. Zákazník bere na
    vědomí, že je v jeho vlastním zájmu zřídit si na klientském
    portálu datových schránek službu e-mailové nebo SMS notifikace
    přijatých Datových zpráv.
  
  3. Poskytovatel nebude z datové schránky Zákazníka odesílat žádné
    Datové zprávy. Poskytovatel neoznamuje Zákazníkovi doručení
    Datových zpráv, ani nezjišťuje obsah Datových zpráv, pokud není
    v Podmínkách stanoveno jinak.
  
  4. Funkci stahování Datových zpráv z aktivní datové schránky
    Zákazníka si Zákazník zřídí sám a to aktivací této funkce
    v nastavení Služby. Tato funkce Služby je přístupná ve
    2 režimech, a to (i.) v režimu automatického stahování Datových
    zpráv, které probíhá automaticky pravidelně několikrát denně;
    a (ii.) v režimu manuálního stahování Datových zpráv, které je
    ovládáno výlučně zákazníkem. Zákazník může kdykoliv přepínat
    mezi těmito 2 režimy. Poskytovatel Zákazníkům důsledně
    doporučuje využívat stahování Datových zpráv v manuálním režimu,
    v případě aktivace automatického režimu, Zákazník v plném
    rozsahu odpovídá za aktivaci tohoto režimu a přijímá veškeré
    následky s tímto spojené. Zákazník bere na vědomí, že v tomto
    případě Poskytovatel neodpovídá Zákazníkovi za žádnou újmu,
    která by Zákazníkovi mohla vzniknout v důsledku aktivace
    automatického režimu stahování Datových zpráv.
  
  5. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Poskytovatel nenese
    jakoukoliv odpovědnost za újmu související se Službami a datovou
    schránkou Zákazníka.
  

  Práva a povinnosti Zákazníka

 8. Zákazník je povinen při využívání Služby dodržovat obecně závazné právní předpisy České republiky, jednat v souladu s dobrými mravy a všeobecně uznávanými morálními a etickými normami. Zákazník zejména nesmí porušovat zákonem chráněná práva Poskytovatele a třetích osob.

 9. Zákazník se zavazuje na veškerých počítačích, z nichž přistupuje ke Službám, používat legální, aktualizovaný a doporučený software včetně antivirového programu. Zákazník se dále zavazuje dbát pravidel bezpečnosti na internetu, aby se předešlo prozrazení přístupových údajů Zákazníka.

 10. Zákazník je odpovědný za Zákaznický obsah. Umístěním Zákaznického obsahu na Server se Zákazník nezbavuje jakéhokoli práva k Zákaznickému obsahu a je oprávněn s ním disponovat, nestanoví-li tyto Podmínky jinak.

 11. Umístěním Dokumentu na Server dále Zákazník pověřuje Poskytovatele k (i.) automatizovanému zpracování a uložení příslušného Dokumentu, popř. jeho kopií, na Serveru; (ii.) automatizovanému zpracování obsahu souboru umožňujícímu vytvoření o zobrazení jakýchkoli dostupných metadat o obsahu souboru (zejména, dle povahy souboru, velikost, formát/kodek, rozlišení, datový tok), a to včetně vytvoření zmenšeného náhledu obsahu souboru, který bude spolu s názvem souboru reprezentovat obsah souboru na Serveru; (iii.) poskytnutí obsahu Dokumentů externímu poskytovateli služby pro automatizovanou analýzu obsahu Dokumentu za účelem organizace a vyhledávání Dokumentů. Zákazník bere na vědomí, že vytvoření zmenšeného náhledu obsahu Dokumentu jakož i zpracování názvu Dokumentu a prohledávání obsahu Dokumentu probíhá automatizovaně a Poskytovatel nijak nezkoumá obsah ani název Dokumentu. S výjimkou pověření/oprávnění uvedených v tomto článku Podmínek Zákazník neuděluje Poskytovateli žádné jiné oprávnění týkající se Dokumentů ani licenci k užití Dokumentu.

 12. Zákazník je povinen zajistit soulad umístění Dokumentu jakož i jiného Zákaznického obsahu na Server se Zásadami přijatelného užití.

 13. Zákazník prohlašuje, že je oprávněn Zákaznický obsah umístit na Server. Zákazník bere na vědomí, že plně odpovídá za to, aby Zákaznický obsah, zejména Dokumenty, byl zcela v souladu se Zásadami přijatelného užití. Zákazník se zavazuje, že nebude nahrávat, zasílat nebo jinak ukládat do prostředí Služby Zákaznický obsah, který by mohl obsahovat softwarový virus nebo jiné soubory a programy, které by mohly zničit, poškozovat nebo limitovat funkcionalitu Služby. Dále není Zákazník oprávněn umisťovat Zákaznický obsah, jehož držení nebo šíření je ilegální, Zákaznický obsah, který je předmětem autorského práva třetích osob a k jehož umístění nedisponuje příslušnou licencí, nebo je součástí nezákonné činnosti, rozesílat prostřednictvím Služby nevyžádanou poštu nebo se pokoušet získat přístup k Službě jiného zákazníka nebo serverům Poskytovatele. Porušení těchto povinností zakládá právo Poskytovatele tuto Smlouvu okamžitě vypovědět bez výpovědní doby. Zákazník se zavazuje odškodnit Poskytovatele za veškerou újmu, která mu vznikne porušením tohoto odstavce Podmínek ze strany Zákazníka.

 14. Zákazník není oprávněn zpřístupnit své přihlašovací údaje umožňující přístup na jeho Zákaznický účet třetí osobě. V případě, že Zákazník třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody. V případě, že se Zákazník dozví nebo bude mít důvodné podezření o zneužití svého účtu (či neoprávněném přístupu k němu), je povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat Poskytovatele a požádat Poskytovatele o reset hesla ke svému účtu. V případě, že tuto skutečnost Poskytovateli bezodkladně neoznámí a o reset hesla ke svému účtu nepožádá, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody.

 15. Zákazník bere uzavřením Smlouvy na vědomí, že i při vynaložení maximálního úsilí Poskytovatelem, může dojít ke krátkodobé nedostupnosti Služby, která bude způsobena okolnostmi mimo sféru vlivu Poskytovatele (např. výpadek internetového připojení apod.) a tudíž může dojít ke změně, poškození či smazání části Zákaznického obsahu. Zákazník proto souhlasí, že veškerá jeho data, která bude mít Zákazník uložené v rámci Služby, bude mít k dispozici i z jiného zdroje.

  Uživatelský účet, jeho administrace, zablokování a odblokování

 16. Poskytovatel zřídí každému Zákazníkovi dle rozsahu odebírané Služby jeden nebo více jeho vlastních Zákaznických účtů (též jako místnost) ke Službě. Zákaznické účty nelze bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele bezplatně či úplatně převádět, půjčovat, pronajímat, prodávat ani jakkoliv jinak trvale či dočasně zcizovat či poskytovat třetím osobám.

 17. Každý Zákaznický účet umožňuje využití více Uživatelských účtů v počtu dle Přehledu a specifikace služeb. Každý uživatel Zákazníka potřebuje k přístupu ke Službě unikátní Uživatelský účet a heslo, případně další způsoby identifikace z důvodu vyšší bezpečnosti. Sdílení Uživatelských účtů více fyzickými uživateli není povoleno z důvodu bezpečnosti. Zákazník může kdykoli nepoužívaný Uživatelský účet odstranit a vytvořit nový účet pro jiného uživatele.

 18. Zákazník nese plnou odpovědnost za používání Služby ostatními uživateli Zákazníka, akce provedené těmito uživateli i veškerý Zákaznický obsah. Zákazník je povinen zajistit, aby se všichni jeho uživatelé řídili ustanoveními těchto podmínek.

 19. Každý Zákazník může zvolit jeden nebo více Uživatelských účtů, který ponese práva administrátora Zákazníka, který je oprávněn provádět zejména následující operace:

  1. přidávat, upravovat a odebírat Uživatelské účty a nastavovat k těmto účtům přístupová práva;

  2. přistupovat k veškerému Zákaznickému obsahu nezávisle na nastavení přístupových práv jednotlivých uživatelů;

  3. zvolit jiný Uživatelský účet, který se stane administrátorem.

 20. Osoba, která je uživatelem či administrátorem Služby, může Poskytovatele prostřednictvím Kontaktních údajů požádat o reset zapomenutého či ztraceného hesla k Uživatelskému či administrátorskému účtu Služby. Poskytovatel zašle nově vygenerované heslo uživateli Služby Zákazníka na jeho kontaktní e-mailovou adresu. Poskytovatel zašle nově vygenerované heslo administrátorovi Služby Zákazníka na jeho kontaktní e-mailovou adresu po sdělení hesla, které je součástí Zákaznické smlouvy.

  Práva a povinnosti Poskytovatele

 21. Poskytovatel žádným způsobem nesleduje, neotevírá ani neanalyzuje Zákaznický obsah, pokud není v těchto Podmínkách stanoveno jinak. Tímto ustanovením není dotčeno právo omezovat přístup či mazat Zákaznický obsah dle těchto Podmínek a v případě, kdy tak Poskytovateli ukládá zákon.

 22. Poskytovatel neprovádí žádnou kontrolu oprávněnosti nebo neoprávněnosti ukládání nebo sdílení Zákaznického obsahu Zákazníkem.

 23. Poskytovatel se zavazuje vyvinout maximální úsilí, aby nedošlo ke ztrátě/úniku/zneužití Zákaznického obsahu.

 24. Poskytovatel se zavazuje vést protokol o přístupu k Dokumentům Zákazníka a na vyžádání jej do 14 pracovních dnů Zákazníkovi předložit.

 25. Poskytovatel si vyhrazuje právo smazat, odstranit, znepřístupnit či jinak omezit dostupnost jakéhokoli Dokumentu, a to zejména dozví-li se Poskytovatel o protiprávnosti obsahu Dokumentu nebo o protiprávnosti jednání Zákazníka.

 26. Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel je povinen předat Dokumenty třetím osobám, pokud je to nezbytné k plnění zákonných povinností Poskytovatele, nebo pokud je mu předání Dokumentů uloženo orgány činnými v trestním řízení, soudním rozhodnutím, nebo rozhodnutím orgánu veřejné správy.

  Zákaznický obsah, Dokumenty a jejich zálohování a export

 27. Zákazník bere na vědomí, že veškerý Zákaznický obsah je uchováván na Serverech. Zákazník zmocňuje Poskytovatele k provádění pravidelných záloh Zákaznického obsahu za účelem zvýšení bezpečnosti Zákaznického obsahu. V případě závady, která má za následek ztrátu Zákaznického obsahu, je Zákaznický obsah obnoven z těchto záloh; to nezbavuje Zákazníka povinnosti přijmout nezbytná bezpečnostní opatření na ochranu Dokumentů. Pokud má Zákazník zájem o definitivní odstranění Dokumentu i ze záloh, Poskytovatel do 30 dní provede odstranění všech záloh Zákaznického obsahu ze Zákaznického účtu, ze kterého Dokument pocházel.

 28. Dokument, který byl Zákazníkem nechtěně odstraněn, je možné na žádost Zákazníka ve lhůtě 30 dní obnovit, pokud Zákazník o takové obnovení požádá a to nejpozději do 14 dní od takového nechtěného odstranění Dokumentu. Tato služba je zpoplatněna dle Ceníku.

 29. Poskytovatel se zavazuje, že nejpozději do 30 dnů od ukončení Smlouvy odstraní veškerý Zákaznický obsah.

 30. Zákazník může kdykoliv, nejpozději však v poslední den trvání Smlouvy, požadovat export Dokumentů. Poskytovatel provede Zákazníkovi takový export Dokumentů, který je technicky realizovatelný a který bude ve formátu a v podobě určené Poskytovatelem. Export Dokumentů bude proveden do 30 dní od doručení žádosti Zákazníka o provedení exportu Dokumentů. V případě žádosti o provedení exportu Dokumentů při ukončení Služby bude Zákazníkovi do doby provedení exportu Služba Zákazníkovi zpřístupněna v Omezeném režimu. Export Dokumentů je zpoplatněn dle Ceníku.

  Licence

 31. Poskytovatel poskytuje Zákazníkovi nevýhradní licenci k užití Software. Do míry, v jaké lze následující licenční ujednání na Službu aplikovat, se následující licenční ujednání týkají rovněž Služby.

 32. Poskytovatel poskytuje Zákazníkovi licenci k užití Software. Licence je udělena za účelem užití Software v rámci provozu Zákazníka.

 33. Zákazník není oprávněn Software rozmnožovat, měnit, upravovat, zasahovat do jeho zdrojového kódu.

 34. Smluvní strany se dohodly, že Zákazník není oprávněn poskytnout svým klientům sublicenci k Software.

 35. Zákazník není oprávněn postoupit Licenci ani zčásti třetím osobám, s výjimkou těch případů, kdy k tomu udělí Poskytovatel Zákazníkovi písemný souhlas. Smluvní strany se ve smyslu ust. § 2365 Občanského zákoníku dohodly, že rovněž k převodu Licence při převodu závodu nebo jeho části se vyžaduje písemný souhlas Poskytovatele.

 36. Poskytovatel si vyhrazuje všechna práva k Software, která nebyla výslovně udělena v rámci Podmínek. V rámci udělené Licence je zakázáno zejména:

  1. obcházet technologická opatření ochrany obsažená v Software či
    Službách nebo v Programových produktech třetích stran;
  
  2. rozkládat, dekompilovat, dešifrovat, napodobovat, využívat nebo
    provádět zpětnou analýzu Software nebo aspektu zahrnutého
    v poskytovaných Službách;
  
  3. publikovat, kopírovat, pronajímat, poskytovat na leasing,
    prodávat, exportovat, importovat, distribuovat nebo půjčovat
    Software či Služby;
  
  4. převádět Software, poskytovat sublicence k Software nebo práva
    pro přístup a používání Služeb;
  
  5. používat Služby jakýmkoli nepovoleným způsobem, který by mohl
    narušit jejich použití jinými uživateli nebo umožnil získání
    přístupu k jakékoli službě, datům účtu nebo síti.
  

  Dostupnost služeb, kompenzace Zákazníka a servisní podpora

 37. Dostupnost Služby. Služba je poskytována nepřetržitě (24 hodin denně, 365 dní v roce). Poskytovatel se zavazuje, že minimální dostupnost Služby je 99 %, tj. Služba funkční nejméně po 99 % provozní doby.

  1. Do dostupnosti Služby se nezapočítává doba údržby kratší než 20 minut, která je přednostně prováděna mimo pracovní dobu (tj. mimo pondělí až pátek, 9:00–17:00 hodin) anebo je oznámena 48 hodin předem.

  2. Poskytovatel bude provádět následující pravidelné odstávky Serveru za účelem údržby: každý kalendářní den, 01:00–02:00 hodin. Čas plánované odstávky Serveru se nezapočítává do doby Dostupnosti Služby.

  3. Poskytované Služby nejsou na 100 % chráněny proti chybě a výpadku. Poskytovatel není odpovědný za 100% dostupnost Služby v síti Internet vzhledem ke skutečnosti, že tato síť je decentralizována a bez záruk třetích stran. Služba může být náchylná na limity, zpoždění a ostatní problémy způsobené využíváním Internetu a elektronických komunikací. Poskytovatel není odpovědný za tato zpoždění, chyby v provozu systému nebo ostatní poškození vycházející z těchto limitů.

  4. Ustanovení o dostupnosti Služby se netýkají Programových produktů třetích stran a funkcí Služby na ně navázaných.

 38. Kompenzace Zákazníka. Dostupnost Služeb se vyhodnocuje měsíčně. V případě, že dostupnost Služby nedosáhne stanovené hodnoty (99 %) a Zákazník nahlásí Incident odpovídající Požadavku PP 1, bude Zákazníkovi poskytnuta sleva, která se rovná pětinásobku poměrné části ceny za dobu od nahlášení Incidentu do odeslání oznámení Zákazníkovi o vyřešení Incidentu, pokud o poskytnutí takové slevy z Ceny za Služby Zákazník požádá do 10 dní následujících po skončení kalendářního měsíce, v němž se Incident či Incidenty vyskytly. Maximální výše slevy se rovná měsíčnímu poplatku za danou Službu. Částka představující slevu bude Zákazníkovi odečtena z Ceny za Služby fakturované za měsíc, v němž Zákazník o slevu požádal. Zákazník nemá nárok na předmětnou kompenzaci v případě, kdy nefunkčnost byla způsobena:

  1. událostí způsobenou Vyšší mocí, která objektivně znemožňuje Poskytovateli zasáhnout pro zajištění smluvně stanovených činností;

  2. mimořádným zásahem, který je nutné na základě úsudku Poskytovatele provést urgentně za účelem předcházení nebezpečí, která by mohlo ohrozit bezpečnost a/nebo stabilitu a/nebo integritu Služeb poskytovaných Zákazníkovi či jiným zákazníkům Poskytovatele;

  3. nesprávným používáním, nesprávnou konfigurací nebo příkazy, které úmyslně nebo neúmyslně provede Zákazník;

  4. anomáliemi nebo nesprávnou funkcí operačního systému či Programových produktů třetích stran;

  5. neplněním či porušením Podmínek ze strany Zákazníka;

  6. příčinou, kterou způsobí poruchy v internetové síti, které jsou mimo kontrolu Zákazníka či Poskytovatele.

 39. Servisní podpora. V rámci Ceny za služby budou Poskytovatelem poskytovány služby Servisní podpory a to za následujících podmínek.

  1. V případě Incidentu Zákazník nahlásí Požadavek na příslušných Kontaktních údajích. Požadavky budou zpracovány převážně prostřednictvím dálkového přístupu, v případě potřeby v sídle Zákazníka, případně na jiném dohodnutém místě. Platný Požadavek musí obsahovat jméno osoby, oprávněné k jejímu provedení, která předmětnou Servisní podporu vyžaduje, popis situace k řešení.

  2. Poskytovatel potvrdí přijetí Požadavku Zákazníka bez zbytečného odkladu po jeho obdržení a oznámí Zákazníkovi kategorii priority (PP1–PP4), v níž bude Požadavek vypořádán. Požadavek, který překračuje rozsah Servisní podpory, má Poskytovatel právo odmítnout a o takovém odmítnutí Zákazníka včas vyrozumí.

 40. Lhůty k zahájení řešení Požadavků.

  1. Poskytovatel bude poskytovat služby Servisní podpory v Pracovní době Poskytovatele, pokud si Smluvní strany v konkrétním případě nesjednají jinak.

  2. Poskytovatel se zavazuje zahájit poskytování služeb Servisní podpory dle Požadavku Zákazníka v přiměřené lhůtě po doručení Požadavku s ohledem na pracovní vytížení odpovědných osob, nesjednají-li Smluvní strany pro konkrétní Požadavek jinak.

  3. Řešení Požadavků na poskytnutí služeb Servisní podpory bude zahájeno v následujících lhůtách:

   1. pro PP 1 do 10 pracovních hodin od jeho nahlášení;

   2. pro PP 2 do 20 pracovních hodin od jeho nahlášení;

   3. pro PP 3 do 5 pracovních dní od jeho nahlášení;

   4. pro PP 4 do 10 pracovních dní od jeho nahlášení.

 41. Povinnosti Poskytovatele. Poskytovatel je povinen zejména v průběhu poskytování Servisní podpory neprodleně upozornit Zákazníka na nevhodnost jeho pokynů nebo předané dokumentace. V takovém případě je Zákazník povinen se k tomuto upozornění bez zbytečného odkladu písemně vyjádřit a je povinen učinit veškerá opatření, aby Poskytovatel mohl pokračovat v poskytování Servisní podpory řádně.

 42. Povinnosti Zákazníka. Zákazník je povinen zejména Poskytovateli poskytovat veškerou nezbytnou součinnost a veškeré potřebné informace pro řádné poskytování Servisní podpory a zajistit potřebnou součinnost třetích osob; dle pokynů Poskytovatele provést opatření, která pomohou upřesnit diagnózu a urychlit provedení úkonu Servisní podpory.

 43. Licenční ujednání. V případě, že při plnění zakázky vznikne dílo, které je chráněno právními předpisy o duševním vlastnictví, zejména zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), Poskytovateli náleží majetková práva k takovému dílu a okamžikem vzniku tohoto díla vzniká právo Zákazníka dílo užít dle licenčních ujednání v této Smlouvě.

  Cena za Služby a fakturační podmínky

 44. Cena jednotlivých Služeb je uvedena v Ceníku.

 45. Za každý i započatý kalendářní měsíc poskytování Služeb je Zákazníkovi účtována celá měsíční cena. Faktura je Zákazníkovi zasílána elektronicky na kontaktní adresu Zákazníka. Faktury budou vystavovány se splatností uvedenou v Zákaznické smlouvě. Cena za Služby je fakturována buď:

  1. měsíčně zpětně; nebo

  2. za 12 kalendářních měsíců dopředu.

 46. Za každý den prodlení s řádně vyfakturovanou Cenou za Služby se Zákazník zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% dlužné částky.

 47. V případě, že faktura za Služby není uhrazena do 30 dnů ode dne splatnosti, je Poskytovatel oprávněn provést Deaktivaci Služby daného Zákazníka.

 48. Pokud Zákazník uhradí dlužnou částku do 30 dnů od data Deaktivace Služby, Poskytovatel provede bezplatné Obnovení Služby. V ostatních případech za Obnovení služby Poskytovatel bude požadovat úplatu dle Ceníku.

  Komunikace mezi Zákazníkem a Poskytovatelem a doručování

 49. Veškeré závady Služby hlásí zákazník na Kontaktní údaje uvedené v Zákaznické smlouvě či na webových stránkách Poskytovatele.

 50. Oznámení ve fyzické podobě zaslané nebo dané podle Smlouvy bude považováno za doručené:

  1. v den fyzického přijetí Oznámení, jestliže bylo doručeno osobně nebo kurýrní službou; nebo

  2. v den potvrzený na doručence, jestliže bylo Oznámení doručeno doporučeným dopisem,

  3. v den vyzvednutí Oznámení z datové schránky.

 51. Oznámení doručené kurýrem nebo doporučenou poštou, které příjemce odmítne převzít, se považuje za doručené dnem odmítnutí převzetí.

 52. Oznámení v elektronické podobě zaslané na kontaktní e-mailové adresy se má v případě pochybností za doručené třetím dnem po jeho odeslání.

  Ochrana důvěrných informací

 53. Smluvní strany se zavazují, že neprozradí ani neoprávněně nezpřístupní třetí osobě jakékoliv Důvěrné informace, se kterými se seznámí v průběhu trvání smluvního vztahu, a ani je nepoužijí v rozporu s jejich účelem pro své potřeby.

  Odpovědnost za škodu

 54. Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel má sjednané pojištění profesní odpovědnosti za škodu.

 55. Smluvní strany se zavazují písemně upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti bránící řádnému plnění Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností bránících řádnému plněné povinností dle Smlouvy.

 56. Služby nesmí být používány v souvislosti s tzv. kritickým použitím (High Risk Use), tedy v případech, kdy existuje riziko pro bezpečnost osob, škody na životním prostředí, rizika týkající se služeb hromadné dopravy nebo řízení jaderných elektráren, chemických závodů a lékařských zařízení. Zákazník se zavazuje odškodnit Poskytovatele, pokud by jakákoli třetí osoba vznesla vůči němu nároky vzniklé v souvislosti využitím Služeb pro kritické použití.

 57. Poskytovatel neodpovídá za nepřímé škody, kterými může být např. ušlý zisk. Smluvní strany se výslovně dohodly, že celková výše náhrady škody, která by v příčinné souvislosti s poskytováním Služeb mohla Zákazníkovi vzniknout, se limituje do výše částky odpovídající výši Ceny za Služby přijaté Poskytovatelem za předchozích 6 kalendářních měsíců na základě Smlouvy. Tato částka představuje současně maximální předvídatelnou škodu, která může případně vzniknout porušením povinností Poskytovatele.

 58. Poskytovatel nebude hradit Zákazníkovi žádné škody vyplývající ze ztráty Dokumentů, ani žádné náhodné nebo následné škody, pokud tyto škody či ztráty Poskytovatel sám nezpůsobil nebo je nezpůsobily osoby na jeho straně. Poskytovatel nenese odpovědnost za škodu způsobenou Programovými produkty třetích stran.

 59. Zákazník se zavazuje zprostit Poskytovatele jakékoliv žádosti či nároku třetích stran o náhradu škod způsobených využíváním Služby. Zákazník má povinnost uhradit veškeré náklady a zajistit náhradu škod a poplatků, včetně případných nákladů řízení, které vzniknou následkem uplatnění takových nároků třetích stran.

  Změny Služby a změny Smlouvy

 60. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Služba, která je předmětem této Smlouvy, je charakterizována neustále se vyvíjející technologií. Z tohoto důvodu si Poskytovatel vyhrazuje právo kdykoliv, i po uzavření Smlouvy, provést změny technických aspektů Služby a s ní spojených nástrojů. Poskytovatel má zejména právo změnit technické parametry, systémy a zdroje v důsledku technologického vývoje softwarových a hardwarových komponent, a to při zachování stejné funkcionality Služeb.

 61. Poskytovatel si vyhrazuje každoročně zvýšit Cenu za Služby o výši inflace každoročně vyhlašované Českým statistickým úřadem. Zvýšení cen se uplatní od kalendářního měsíce následujícího po dni odeslání oznámení o zvýšení cen na kontaktní e-mailovou adresu Zákazníka.

 62. Poskytovatel je oprávněn jednostranně změnit podmínky Smlouvy. V případě, že Poskytovatel změní podmínky Smlouvy, změní Cenu za Služby nebo anebo celý cenový model Služeb, budou tyto změny oznámeny Zákazníkovi odesláním e-mailu na kontaktní e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou v Zákaznické smlouvě. Výše uvedené změny nabydou účinnosti nejdříve na konci kalendářního měsíce následujícího po datu oznámení těchto změn. Zákazník má nárok ve stejné lhůtě smlouvu vypovědět. Výpověď musí být v písemné podobě do data nabytí účinnosti změn doručena Poskytovateli a je účinná ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti změn Smlouvy. V případě nevyužití práva na výpověď Smlouvy, výše uvedenými způsoby a ve výše uvedených lhůtách, budou změny považovány za Zákazníkem definitivně odsouhlasené, uznané a přijaté.

  Doba trvání Smlouvy

 63. Smlouva se uzavírá na dobu sjednanou ve Smlouvě se Zákazníkem.

 64. Pokud je v Zákaznické smlouvě ujednáno uzavření Smlouvy na dobu neurčitou, Smlouvu je možné ze strany Zákazníka i Poskytovatele jednostranně ukončit, a to i bez uvedení důvodu, výpovědí. Výpovědní doba v délce 3 měsíců počíná prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo písemné oznámení o výpovědi doručeno druhé Smluvní straně na kontaktní poštovní adresu.

 65. Pokud je Smlouva uzavřena na dobu určitou, dochází k jejímu automatickému prodloužení za stávajících podmínek vždy o stejné období, na jaké byla Smlouva sjednána, pokud Zákazník 1 měsíc před uplynutím sjednané doby Poskytovateli neoznámí, že o prodloužení Smlouvy nemá zájem.

 66. Smlouvu uzavřenou na dobu určitou či na dobu neurčitou může Poskytovatel ukončit výpovědí bez výpovědní doby, pokud dojde k podstatnému porušení Smlouvy Zákazníkem. Účinky okamžité výpovědi Smlouvy nastanou dnem, kdy bude výpověď Poskytovatele doručena druhé smluvní straně na kontaktní poštovní/e-mailovou adresu. Za případ podstatného porušení Smlouvy je zejména považována:

  1. situace, kdy Zákazník porušuje nadále své povinnosti, k jejichž
    splnění byl Poskytovatelem vyzván, Zákazníkovi byla poskytnuta
    dodatečná přiměřená lhůta ke splnění povinnosti a na možnost
    okamžité výpovědi Smlouvy byl upozorněn;
  
  2. situace, kdy má Poskytovatel podezření, že Zákazník užívá Službu
    v rozporu se Zásadami přijatelného užití anebo v rozporu s odst.
    4.6 těchto Podmínek.
  

  Závěrečná ustanovení

 67. Smlouva je upravena výhradně českým právním řádem s výhradou norem kolizních. Tyto Podmínky byly zhotoveny a sepsány především v souladu s ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona.

 68. Případné spory vyplývající z této Smlouvy se smluvní strany zavazují řešit především mimosoudně a smírně. Pokud se spor nepodaří v přiměřené lhůtě vyřešit smírnou cestou, je k rozhodnutí sporu mezi smluvními stranami příslušný obecný soud České republiky.

 69. Pokud se některé z ustanovení Smlouvy stane neplatným, není tím dotčena platnost ostatních oddělitelných ustanovení Smlouvy ani platnost Smlouvy jakožto celku. V takovém případě bude neplatné ustanovení nahrazeno ustanovením jiným, jež bude svým účinkem co nejblíže původnímu účelu neplatného ustanovení.

 70. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. září 2016.